خدادرالاهیات مسیحی«با تکیه براعتقادنامه های آتاناسیوس و شورای نیقیه»
63 بازدید
محل نشر: فصلنامه الکترونیکی ادیان شماره 2،دفترتبلیغات اسلامی اصفهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خدا در مسيحيت به صورت تثليث پرستش مي شود. و از آنجا كه در كتاب مقدس (عهد جديد ) آشكارا به تثليث اشاره اي نشده و چنين عبارتي در ميان كلمات و عبارتهاي آن نيامده است، جاي اين پرسش هست كه تثليث چگونه به عالم مسيحيت راه يافته و آنها بر اساس كدام منطق ديني، توحيد و يگانگي خدا را به تثليث فروكاستهاند؟ و با فرض تثليث، اولاً مرز شرك و توحيد را چگونه از هم متمايز ساخته، و ثانياً چه توجيه عقلاني براي داشتن چنين اعتقادي ارايه كردهاند؟ در نوشتار پيش رو، سعي شده با نگاهي به تاريخ انديشه ي كلامي مسيحيت روشن شود كه چگونه اعتقاد به تثليث در ميان مسيحيان جا افتاد و انديشمندان مسيحي براي رسيدن به اين اعتقاد با حفظ توحيد چه تلاش هايي را به انجام رساندند. پس از اين كه در شوراي نيقيه تثليث به صورتي كه تا به امروز مانده تثبيت شد، عالمان و انديشمندان مسيحي تلاش بسياري نمودهاند تا نشان دهندكه تثليث در عين حال كه با توحيد و يگانگي خدا منافات ندارد، با درك و فهم عقلاني نيز ناسازگار نيست. براي رسيدن به هدف ياد شده، تثليث را به سه شخص در يك جوهر تفسير كردند؛ به نحوي كه هر سه شخص بدون هيچ تفاوتي از ذات الاهي برخوردارند . و با اين تفسير گمان كردند هم تثليث را حفظ كردهاند و هم توحيد را در ميان مسيحي ت خدشهناپذير نشان دادهاند. با همه اين تلاشها، مسألهي تجسد خدا با صفات و ويژگيهاي خاص خدايي در قالب يك انسان با همه ي ويژگي هاي انساني از مسايل غامض و پيچيده و غير قابل حل از طريق عقل، همچنان از مشكلات اعتقادي مسيحيت باقي ماند. از اينرو، گروهي سعي كردند آن را به عنوان يك رمز و سرّ معرفي كنند. تا بدين وسيله بخشي از سايهي سنگين انتقادات الهيدانان ومتفكرين مسيحي و غيرمسيحي را بي وجه نشان دهند.