بررسی رویکرد عقلانی معتزله دراعتقادات
65 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی کلام اسلامی،ش81بهار1391
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش معتزلیان در بحث، روش عقلی بود. این روش به دو قسمِ فلسفی و غیرفلسفی یقسیم می گردد. سوال این است که معتزلیان به کدام یک از این دو پایبند بودند؟بررسی آثار بر جای مانده از معنزله حکایت از این دارد که آنها در این مسأله یکسان عمل نکرده اند؛گروهی از آنها از روش عقلی غیرفلسفی وگروهی دیگر از روش عقلی فلسفی بهره جسته اند.به عقیده برخی از متفکران،معتزله عقل را فراتر از مسلمات دینی می نشاندند،اما این سخن با واقعیات مطابقت ندارد.چه اینکه معتزله درعین حال که بع عقل و عقلگرایی اعتماد کامل داشتند،اما هرگز ان را بر مسلمات دینی مقدم نمی داشتند.آنها عقل رافقط در مواردی که هیچراهی جز تمسک به عقل در میان نباشدبر نقل مقدم می داشتند . در همین عرصهاگر تعارضی بین عقل و نقل حاصل می شد،عقل را مقدم کرده و در حد امکانظاهر نقل را تأویل می بردند تا با حکم صریح عقل سازگار افتد.اما آنجا که وحی نظر مسلم دین را بیان کرده،این چنین نبوده که معتزلیان فهم عقل رابر امر مسلم وحیانی مقذم بدارند.