چیستی فرهنگ
42 بازدید
محل نشر: نشریه حریم امام خمینی ره سال دوم شماره 70 ،23 خرداد 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واژه «فرهنگ» از مفاهیم و اصطلاحات حوزه انسان شناسی است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به جرأت می توان گفت که کمتر حوزه مربوط به زیست انسانی است که واژه «فرهنگ» به آن راه نداشته باشد و همین امر نشان می دهد دامنه شمول مفهوم یاد شده در حیات بشری بسیار گسترده است. گستردگی یاد شده به اندازه ای است که برخی از اندیشمندان در حوزه علوم اجتماعی بر این باورند که: « فرهنگ از مفاهیمی است که بدون آن قادر به انجام کاری نیستیم، در هر جایی از آن بهره می جوییم» و به تعبیر فردریش تنبروک، در معنای وسیع کلمه هر آن چه انسان می کند هر آن چه عمل او به بار می آورد، در حوزه ی فرهنگ قرار می گیرد. و از همین رو لازم است دامنه معنا و مفهوم آن مورد بازشناسی قرار گیرد تا استفاده کنندگان آن با آگاهی و به جا مورد استفاده قرارش دهند.