دفاع معقول از پوشش دینی
60 بازدید
محل نشر: نشریه حریم امام خمینی ره سال دوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در میان باورهای دینی مسلمانان اعتقاد به پوشش دینی زنان در نوع خود از اهمیت بسزایی برخوردار است و در جای جای تاریخ حیات مسلمین می توان رد پای پوشش دینی را مشاهده نمود. به جرأت می توان گفت که پوشش دینی زنان مسلمان از مشخصه های آنان بوده که مسلمانان را از غیر مسلمانان متمایز می کرده که تاکنون نیز این چنین بوده است. ضرورت این نوع پوشش درمرحله اول به آیات قرآن کریم [کتاب مقدس و وحیانی مسلمین] و در مرحله بعدی به سنت پیامبرگرامی اسلام و ائمه معصوم مستند می باشد. نگارنده اما در صدد اثبات ضرورت و وجوب چنین اعتقادی نیست که در جای خود از سوی محققین و مفسرین و فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی به اندازه کافی در این زمینه تلاش محققانه ای به انجام رسیده است. در این نوشتار کوتاه سعی بر این است که نشان دهد پوشش دینی که امروزه از آن با عنوان «حجاب» یاد می شود، قابل دفاع معقول و منطقی است.