چیستی و چرایی عصمت انبیاء در اندیشه فیلسوفان مسلمان
44 بازدید
محل نشر: فصل نامه علمی ـ پژوهشی کلام اسلامی،زمستان92/ش88
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به اعتقاد فیلسوفان مسلمان دفتر جان نبی پس از اتصال به عقل فعال توسط قلم الاهی عقل فعال به زیور کلمات تامه الاهی آراسته می گردد و وجود نبی از طریق اتصال حضوری با عقل فعال که گاهی از آن به روح القدس نیز تعبیر می کنند به حقایق و معارف وحیانی دسترسی پیدا می کند. روشن است که در چنین ارتباط حضوری هیچ جایی برای بروز خطا و اشتباه در مراحل مختلف دریافت و حفظ و رساندن وحی به دست مردم باقی نمی ماند. و از آن جا که انبیاء در این اتصال وجودی با عقل فعال، عقل بالفعل و در نتیجه عقل محض می شوند دیگر قوای نفس آنان از قبیل حس و خیال تابع محض عقل محض ایشان می گردند و بدین سان راه خطا به حس و خیال انبیاء نیز بسته می شود. از این روی انبیاء ضمن این که در اتصال به عقل فعال و دریافت حضوری وحی، معصوم اند بلکه در برگشت به مراتب حس و خیال نیز مصون از خطا می شوند. از همین جا به خوبی بدست می آید که عصمت عملی آنان نیز تابعی از عصمت علمی ایشان به شمار می آید چرا که عصیان آدمی در اثر غلبه قوه شهوت و غضب روی می دهد که انبیاء به خاطر این که به عقل بالفعل و عقل محض راه یافته اند هیچ جایی برای بروز و ظهور قوای شهوانی و غضبیه آنان نمی ماند و از این روی عصمت عملی انبیاء نیز در پرتو عصمت علمی ایشان به اثبات می رسد.
آدرس اینترنتی