1. علل چهارگانه از نظرگاه ارسطو و ابن سینا « با نگاهی انتقادی به جایگاه علت فاعلی, خدا و آفرینش در فلسفه ارسطو»
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی