هستی در چشم انداز ابن عربی ره
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بستر تاریخی توجه انسان به شناخت هستی، شاهد ابتدائی ترین و عامیانه ترین و ساده ترین درک و فهم انسان از هستی و مسایل مربوط به آن تا پیچیده ترین و دقیق ترین و شگفت انگیزین نگاه ها هستیم. اندیشه های غیر علمی و اسطوره ای تا اندیشه های بر آمده از نگاه الاهیاتی و نگاه های فلسفی و نیز اندیشه های مبتنی بر تجارب علمی و دانش های تجربی و زیبایی شناختی و بسیاری دیگر از زاویه های دید انسانی، میوه ها و ثمره¬هایی اند که بر شاخسار این درخت تنومند بشری به ظهور رسیده است. دراین میان پرسش های مشخصی راجع به خدا و رابطه اش با هستی و بالعکس برای بشر مطرح بوده و هم چنان مطرح است. پاسخ های متفاوتی نیز از اندیشمندان در حوزه های مختلف معرفتی به این پرسش ها شاهد بوده ایم و همچنان هستیم. پاسخ های اسطوره ای، دینی، فلسفی، کلامی، عرفانی، علمی و... . هرکدام البته سعی کرده اند پرده از این راز بزرگ بردارند و نقشی از کشف و بیرون افتادگی بر این پرده بزنند. از جمله نقش هایی که در این پرده هستی می توان به تماشایش نشست، نقش عارفانه است. نوشتار پیش رو قصد آن دارد تا خوانشی از این نقش عارفانه را ارائه نماید و لذا عنوانش را «هستی در چشم انداز ابن عربی» برگزیده است.